Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Lenoui.com dostępny jest pod adresem internetowym www.lenoui.com
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady składania zamówień w Sklepie.
 4. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem poprzez umieszczenie go na stronie Sklepu www.lenoui.com w zakładce „Regulamin”
 5. Sklep prowadzi sprzedaż  detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.lenoui.com , drogą elektroniczną poprzez info@lenoui.com oraz telefonicznie tel. 721 459 702. Sklep prowadzony jest przez Urszulę Grzegorczyk, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości"Twój StartUp" (adres: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857
 6. Sklep zajmuje się sprzedażą za pośrednictwem sieci Internet wyrobów ręcznie wykonanych.
 7. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 8. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Klienta jest wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celach obsługi ewentualnych reklamacji bądź zwrotów. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zakupu w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta i poza tymi podmiotami nie będą udostępniane innym podmiotom. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 9. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Urszula Grzegorczyk, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"  (adres: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa). Dane te są gromadzone z należyta starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz  żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu lub drogą mailową czy telefoniczną dokonuje zakupu określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.


§ 2. Towary

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale zużytym do wykonania, rozmiarze, itd.
 3. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.


§ 3. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, ceny towarów są cenami brutto. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest rachunek.
 2. Cena towaru podanego na stronie Sklepu nie zawiera kosztów dostawy towaru, który jest wskazywany po złożeniu zamówienia. Koszty dostawy są uwzględniane jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.
 3. Cena towaru wskazana na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od jakiejkolwiek zmiany cen w Sklepie.
 4. Oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie oferty promocyjnej.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.


§ 4. Realizacja zamówień

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line poprzez stronę internetową Sklepu, poprzez formularz umieszczony na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt” oraz pocztą elektroniczną na adres: info@lenoui.com przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00 - 15.00.
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient składa zamówienie w Sklepie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu oraz bez zakładania konta na serwerze Sklepu. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do zarówno wysyłki, jak i wystawienia rachunku.
 4. Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu on-line zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź” jest złożeniem zamówienia zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Informacja ta stanowi potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia.
 5. Klient dokonując zamówienia poprzez formularz, o którym mowa w ust. 1 lub dokonując zamówienia za pomocą poczty elektronicznej zobowiązany jest do dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie wraz z zamówieniem następujących danych: nazwa i numer towaru lub towarów, ilość, oraz podaje: adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma odpowiedź droga mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpłynięcia potwierdzeń zamówień przez Klientów. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej informacje o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towaru zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy zamówienie zawiera więcej pozycji wówczas realizowane jest zamówienie w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która załączona jest do przesyłki jako dowód zakupu.
 8. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówień, gdy Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane teleadresowe lub nie uiści zapłaty za towar.
 10. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywana za pomocą poczty elektronicznej, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego wycofywania z oferty towarów, prezentowanych na stronie Sklepu z istotnych przyczyn (np. czasowy brak dostępności).
 12. Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem droga mailową.


§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie realizowane są w dni robocze.
 2. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia (do 2 dni roboczych od daty otrzymania przelewu) + prawdopodobny czas dostawy. Czas dostawy uzależniony od wybranej formy dostawy.
 4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w Sklepie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub poprzez wiadomość sms, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Przesyłki opłacone są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym Sklepu.
 6. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że przesyłka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera lub listonosza i odmówić przyjęcia towaru.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


§ 6. Formy płatności

 1. Sklep przyjmuje płatności za zamówione towary przelewem na konto bankowe o numerze: (w tytule przelewu: numer zamówienia oraz imię i nazwisko/nazwa/firma Klienta).
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep pod rygorem anulowania przedmiotowego zamówienia.


§ 7. Dostawa

 1. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionego towaru: Poczta Polska (paczka ekonomiczna, paczka priorytetowa, list polecony ekonomiczny, list polecony priorytet), Firma Kurierska.
 2. Koszt dostawy zależy od wielkości zakupionego towaru oraz wyboru dostawcy i szybkości otrzymania przesyłki. Po założeniu zamówienia potwierdzany jest ostateczny koszt przesyłki uwzględniający sposób dostawy.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub firm kurierskich.
 4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (rachunek).
 5. Przed odebraniem przesyłki z poczty, od listonosza lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty, kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


§ 8. Reklamacje

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27.07.2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu.
 3. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi.
 4. Sklep nie przyjmuje  żadnych paczek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Sklep ma prawo do zaoferowania Klientowi innego, dostępnego w Sklepie towaru do wyboru, podobnego do wybranego.
 6. W wypadku trudności z naprawieniem lub wymianą towaru, o których mowa w ust. 5 Sklep gwarantuje zwrot równowartości ceny towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta.
 7. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja  zadań Klienta wiąże się z dostawa nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 8. Reklamacji nie uwzględnia się w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru i niestosowania się do zaleceń prania dołączonych do towaru.
 9. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku wykonania produktu na zamówienie, która każdorazowo traktowane jest jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związana z jego osobą np. produkt oznaczony monogramem.


§ 9. Zwroty

warunki odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia dostarczenia przesyłki kupującemu.
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje kupującemu w przypadku kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.
 4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu,  nie  tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na koszt Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru Sklep dokona sprawdzenia.
 7. Koszt dostawy uwzględniony na rachunku i koszt odesłania towaru podlegają zwrotowi Klientowi. Sklep nie przyjmuje  żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§ 10.  Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej sklepu lenoui.com, a w szczególności teksty, zdjęcia, opisy, układ graficzny, projekty oraz wzory produktów stanowią wyłączną własność firmy studiosfera i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronie internetowej sklepu lenoui.com treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy studiosfera, w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i spowoduje podjęcie czynności prawnych.


§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep realizuje zamówienia w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zakupów dokonywanych w Sklepie jest sad powszechny według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. , przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07.2002 r., przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. oraz Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.

 

lenoui.com
2018 © Lenoui.com. All rights reserved.