Polityka prywatności i zabezpieczenia danych osobowych


  1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Usługodawca – Urszula Grzegorczyk, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości"Twój StartUp" (adres: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, KRS: 0000442857, z zastrzeżeniem iż w wypadku zawierania Umów Sprzedaży każdorazowo administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawartą Umową Sprzedaży jest również Sprzedawca.
  3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest: (1) nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy oraz (2) udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
  4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Serwis Internetowy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych.
  6. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Nr księgi147675
  7. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa; adres; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; w wypadku Usługobiorców Business dodatkowo NIP i REGON.
  8. Usługodawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Serwisu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
  9. Usługodawca zastrzega sobie wykorzystywanie adresów IP zbieranych w trakcie połączeń internetowych w celach statystycznych.
lenoui.com
2018 © Lenoui.com. All rights reserved.